PrakashNShah2.MD.com • Internist • 44 years experience

Prakash Shah, MD

1724 Kenton Street, Suite 1d, Hopkinsville, KY